Manifest del Consell Social de la Llengua Catalana
dissabte, 11 desembre de 2010
Manifest del Consell Social de la Llengua Catalana en defensa de l’ús normal i habitual del català
 
El Consell Social de la Llengua Catalana vol manifestar que:
 
- Constata que la llengua catalana constitueix una font d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social;

- Considera lamentable que a quasi 25 anys de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística de les Balears, la qual especifica a l’article 22.2 que “L'administració ha de prendre les mesures adequades perquè la llengua catalana sigui emprada progressivament als centres d'ensenyament, a fi de garantir el seu ús com a vehicle d'expressió normal, tant a les actuacions internes com a les externes i a les actuacions i documents administratius”, encara hi hagi centres en què la llengua pròpia de les Balears no sigui la llengua normal en tot el seu funcionament;

- Dóna tot el seu suport als esforços fets per molts de centres escolars per a ampliar les àrees i els cursos que es facin en català;

- Lamenta l’actitud dels qui maniobren amb arguments inconsistents per a impedir que els infants escolaritzats als centres de les Illes tenguin una bona preparació en la llengua del país on viuen i per a aturar l’avanç en un àmbit tan decisiu per a la pervivència de la llengua catalana;

- Demana al Govern de la comunitat que actuï amb la màxima diligència perquè la catalana sigui com més aviat millor la llengua efectiva i normal de l’ensenyament, a fi d’assegurar que tots els alumnes acabin el període obligatori d’escolarització essent competents en les dues llengües oficials;

- Reclama a totes les forces polítiques que assumeixin la llengua catalana com una característica essencial de la personalitat del poble de les Illes Balears, necessària per a mantenir sòlidament la cohesió de la societat illenca, de manera que la llengua deixi de ser un punt de conflicte més o menys revifat o esmorteït segons els interessos particulars dels partits en determinades ocasions o circumstàncies;

- Afirma que la normativa lingüística mereix el mateix respecte, aplicació i compliment que la resta de les lleis aprovades al Parlament.

 

Per això, insta a trametre aquest manifest a la presidenta del Parlament de les Illes Balears i a tots els partits amb representació parlamentària

Palma, 25 novembre de 2010